Τιμολόγια Εξόδων

Όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση τιμολόγια εξόδων. Το PaperEntry έχει έρθει για να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας των λογιστηρίων. Συγκεκριμένα μετασχηματίζει ψηφιακά τη διαδικασία καταχώρησης βελτιώνοντας τόσο το περιβάλλον εργασίας όσο και τον χρόνο που απαιτεί η συνολική εργασία. Παράλληλα, προσφέρει εργαλεία για τον χαρακτηρισμό των τιμολογίων πριν αυτά καταχωρηθούν στον λογιστικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα μπορείτε μέσω του PaperEntry να χαρακτηρίσετε το έγγραφο με μεταδεδομένα όπως τον κωδικό γενικής λογιστικής, το κέντρο κόστους, ειδικές κατηγορίες εξόδων (οχήματα) και πολλά άλλα.

Το PaperEntry διαβαζει αυτόματα τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Στοιχεία εκδότη (ΑΦΜ, Επωνυμία κ.α.)
  • Σειρά και Αριθμός Τιμολογίου
  • Ημερομηνία έκδοσης
  • Καθαρή Αξία

Πρακτικά, το PaperEntry έρχεται να διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας ενός τυπικού λογιστηρίου, καθώς ο υπάλληλος/λογιστής δεν έρχεται σε επαφή με το λογισμικό λογιστικής που χρησιμοποιεί. Αντίθετα, ο χαρακτηρισμός των τιμολογίων πραγματοποιείται μέσα από το PaperEntry με τρόπο εύχρηστο και με την ενσωμάτωση εργαλείων μηχανικής μάθησης.

Το PaperEntry, πιο συγκεκριμένα, αφού λάβει το σύνολο των κωδικών γενικής λογιστικής και των κωδικών του κέντρου κόστους ή των άλλων μεταδεδομένων, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη μέσα από ένα ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον να:

  • Επικυρώσει την ορθότητα των βασικών πληροφοριών.
  • Να επιλέξει με drop down μενού τον/τους κωδικούς γενικής λογιστικής
  • Να επιλέξει με drop down μενου άλλα μεταδεδομένα που θα ορίσει.
  • Να προσθέσει την περιγραφή του τιμολογίου.
  • Να προσθέσει κάθε άλλη πληροφορία που τον ενδιαφέρει όπως η πινακίδα ενός οχήματος, τρόπος εξόφλησης και άλλα.

Με την οριστικοποίηση των παραπάνω στοιχείων ξεκινά η καταχώρηση τους στο ERP της εταιρίας σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Robotic Process Automation.

Η λογική της επανάληψης. Ένα μεγάλο πλήθος εισερχόμενων παραστατικών κάθε εταιρείας είναι επαναλαμβανόμενα και συνήθως χρεώνονται στους ίδιους κωδικούς γενικής λογιστικής και κέντρου κόστους. Στόχος της εφαρμογής είναι τα τιμολόγια αυτά να καταχωρούνται αυτόματα στο ERP της εταιρίας δίχως να χρειάζονται επικύρωση από τον υπάλληλο της εταιρίας σας. Με το τρόπο αυτό μειώνεται ο όγκος των τιμολογίων που φτάνουν στα χέρια του υπαλλήλου σας μειώνοντας ταυτόχρονα και τον χρόνο εργασίας του.

Οι υπάλληλοι της εταιρίας σας δε θα χρειαστεί να ασχοληθούν ξανά με επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως ενοίκια, καύσιμα, τηλεφωνικά πάγια κ.α., καθώς τέτοιας κατηγορίας παραστατικά χρειάζεται να περάσουν μια φορά μόνο από το PaperEntry για να αποκτήσουν χαρακτηρισμό μόνιμης επικύρωσης.

Όταν ο υπάλληλος κάνει μια αλλαγή σε συγκεκριμένη πληροφορία που απαιτείται, όπως το κέντρο κόστους του παραστατικού Χ, η αλλαγή αυτή αποθηκεύεται στο Look Up Tables και είναι διαθέσιμη σε drop-down list στο PaperEntry για την απλοποίηση της διαδικασίας.

Με αυτόν τον τρόπο το PaperEntry εκπαιδεύεται για να επιλέγει τα σωστά μεταδεδομένα με βάση τα στοιχεία που αντλεί από τα τιμολόγια που λαμβάνει. Έτσι, τα τιμολόγια εξόδων που περνάνε από τους υπαλλήλους της εταιρείας θα περιοριστούν στο ελάχιστο.